Årsplan dansk 2. klasse

Mål for undervisningen:  

2. klasse årsplan dansk
Fagets formål: 

”Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse”
”Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
•    Udvikling af læsefærdigheder
•    Genrekendskab. Eventyr, fabel, digt/vers
•    Indledning, handling, slutning
•    Kunne søge og finde viden i bøger og på internettet
•    Kunne benytte computer
•    Ordklasserne: navneord, udsagnsord, tillægsord
•    Kunne afkode og skrive de 120 mest almindelige ord
•    Kunne fortælle for hele klassen.

Centrale kundskabs – og færdighedsområder:

Igennem skoleåret vil eleverne blive præsenteret for en række forskellige ting.
•    Fælles oplæsning fra bogen ” Den første læsning”
•    Løse opgaver, som passer til hvert enkelt kapitel til ”Den første læsning” (arbejdsbogen)
•    Boganmeldelse af selvvalgt bog
•    Retstavning
•    Staveord/ diktat
•    Fremlæggelse fx af en boganmeldelse
•    Arbejde på computer
•    Træne højtlæsning og stemmeføring
•    Makkerlæsning
•    Gruppearbejde

Undervisningsmaterialer:
•    Læsebogen: Den første læsning
•    Arbejdsbogen: Den første læsning
•    Stav 2
•    Stavevejen 1
•    Skriv rigtigt
•    Sikker Stavning 2. klasse
•    Frilæsningsbøger

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:  
Undervisningsmetoder:

Vi vil fortsætte med at arbejde med læsning og læseforståelse. Børnene skal lære at lytte til hinanden og samarbejde. De skal læse op af læsebogen og samtidig lære at lytte til deres klassekammeraters eller min oplæsning.
Børnene vil også hver især komme til at fremlægge og genfortælle blandt andet i forbindelse med en boganmeldelse. De kommer ligeledes til at skrive deres egne selvproducerede historier/tekster/små stile ud fra et specielt emne. Her vil vi tale om hvad en god historie skal indeholde og på den måde lærer børnene at disponere deres egne tekster.
Vi vil i undervisningen også bruge computeren især i forbindelse med ovenstående.
Lektier:
Der vil være lidt flere lektier i år i forhold til sidste år. Vi arbejder videre med Ugeopgaven, som skal afleveres og fremlægges ca. en gang om ugen.
Børnene skal også til at aflevere små stile samt boganmeldelser.
Ligeledes fortsætter vi med vores diktat en gang om ugen.
Eleverne SKAL læse 15 min hver dag, gerne hjemme.

Status og evalueringsformer:  
Evaluering og kvalitetssikring:
Igennem hele skoleåret vil jeg give eleverne mindre prøver for at se om de fagligt er med. Dette vil bliver gjort igennem diktater, mindre afleveringer samt gruppearbejde og fremlæggelser.

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk