Årsplan natur/teknik 3. klasse

Fagets formål
(uddrag fra faghæfte: Natur/teknik)
Eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv (Fælles Mål stk.1).
 
Undervisningen skal i vidt omfang bygge på elevernes egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser og undersøgelser m.v. og medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde (stk.2).
 
Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed for miljøet som baggrund for engagement og handling (stk.3).
 
Trinmål efter 4.klassetrin
Den nære omverden
Kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur.
Stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning og livsbetingelser.
Fortælle om menneskets kropsfunktioner, fx åndedræt og fordøjelsessystem.
Kende oxygen, kuldioxid samt næringsstofferne protein, fedt og kulhydrat.
Bruge enkle fagudtryk i beskrivelsen af vejriagttagelser, herunder temperatur, vindstyrke, nedbør og sigtbarhed.
Redegøre for karakteristiske træk ved lokalområdet, herunder opdeling i land, by og trafikårer.
Eleverne skal kunne anvende enkle kort, faglige signaturer og verdenshjørnerne.
 
Den fjerne omverden
Kende månens bevægelse omkring Jorden og Jordens bevægelse omkring solen og forbinde dette med oplevede dagligdags fænomener, herunder årets og døgnets længde og årstider, månens faser.
 
Menneskets samspil med naturen
Beskrive forskelle og ligheder på redskaber og apparaters udformning og anvendes til forskellige tider.
 
Arbejdsmåder og tankegange
Formulering af spørgsmål, fremsætte hypoteser på baggrund af iagttagelser, oplevelser og mindre undersøgelser.
Gennemføre og beskrive undersøgelser og eksperimenter.
Sammenligne resultater og data af både praktiske og mere teoretiske undersøgelser gennem tegninger, diagrammer, tabeller og digitale billeder eller lydoptagelser.
Formidle – mundtligt og skriftligt – egne og andres data fra undersøgelser, eksperimenter med relevant fagsprog og brug af forskellige medier.
 
Temaer i undervisningen
Dyr i den nære natur
Høst
Kroppen
Hverdagens teknik
Hjarnø – en ø i Danmark
Vejret
Skoven herunder planters spiring og vækst
 
Undervisningsmateriale
Regnbuen 3, Geografforlaget
EMU.dk
Supplerende materiale om bl.a. dyrene på bondegården.
 
Undervisningsmetode

 
Eksperimentel/undersøgende undervisning, tavleundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde.
 
Afleveringer/lektier
Der læses hjemme i Regnbuen. Enkelte opgaver skal laves hjemme.
Gruppearbejde og fremlæggelser i forbindelse med emnet kroppen.
 
Evaluering
Gruppearbejde og fremlæggelser i forbindelse med emnet kroppen.
Hvert emne afrundes med en opgave, der løses i klassen.
 
 
Der er taget udgangspunkt i Formål for faget Natur/teknik, Folkeskolens formålsparagraf samt trinmål for faget natur/teknik efter 4. klassetrin, Fælles mål 2009, Natur/teknik, faghæfte 13 samt Forenklede Fælles Mål 2014, Undervisningsministeriet.
 
Der tages forbehold for ændringer.

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk