Årsplan for 4. klasse billedkunst

Mål for undervisningen:  
Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå billedsprog som et kommunikations- og udtryksmiddel.
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
• fremstille skitser og billeder på baggrund af ideer, følelser, holdninger og ved direkte iagttagelser i nærmiljøet
• anvende teknikker, metoder og materialer i digitale og materielle billedarbejder
• kende til forskellige tegnemetoder
• anvende tegneteknikker til at udtrykke lys, skygge, bevægelse og dybde i billeder
• anvende farvens virkemidler til at skabe kontrast, dybde og stemning i billeder
• arbejde med former og komposition i billedfladen, herunder størrelsesforhold og placering
• anvende skulpturmetoder som modellering, sammenføjning og udhugning
• arbejde med design og arkitektur, herunder fremstilling af skitser
• udtrykke sig i forskellige former for digitale billeder, herunder animationer og video
• anvende male- og billedbehandlingsprogrammer, herunder kendskab til sampling, kloning og fragmentering
• anvende digitalkamera og scanner som skitseforlæg, illustration og dokumentation
• arbejde med multimediale udtryksformer, herunder kombination af lyd tekst og billeder
• eksperimentere med teknikker, materialer og værktøjer
• hente inspiration i den visuelle kultur og billedkunst, lokalt og globalt
• Fremstille værker i et samarbejde med andre. 
• Anvende faglige begreber i samtaler om billeders indhold og form
• undersøge, analysere, kategorisere og vurdere egne og andres billedsproglige udtryk
• genkende enkle stilarter og formsprog fra forskellige historiske perioder og kulturer
• anvende billederfaringer fra museer, udstillinger og offentlige rum og internet i eget billedarbejde
• kendskab til billedbrug inden for andre fagområder, herunder samfunds- og naturvidenskaber. anvende billedet som kommunikationsmiddel
• kommunikere i forskellige billedformer, herunder maleri, installation og multimedie
• anvende computergrafik i forbindelse med layout, bl.a. i foldere, plakater, tekster og opgaver
• anvende visuelle virkemidler i forbindelse med præsentationer af egne og andres billeder
• deltage i kulturelle begivenheder og udstillinger på skolen og i nærmiljøet, herunder udsmykningsopgaver og medieproduktioner.

Centrale kundskabs – og færdighedsområder:
Trinmål efter 5.klassetrin
Billedkunst er struktureret ud fra de tre centrale kundskabs- og færdighedsområder, billedfremstilling, billedkundskab og visuel kommunikation, der tilsammen danner en dynamisk helhed. De er alle lige vigtige og udvikles gennem hele forløbet.

Nogle forløb er fastlagt til at finde sted på bestemte tidspunkter, hvor aktiviteten indgår i tværfaglige sammenhænge. Andre forløb lægges ind, når en given tidsramme passer. De nævnte emner og aktiviteter er med et vist forbehold – der er forbeholdt ret til ændringer og spontanitet undervejs.
Formålet med undervisningen er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse på en rig og nuanceret måde samt bruge og forstå billedsprog, som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel.
I billedkunst vælges der varierede materialer, værktøjer og teknikker i relation til billedets indhold og elevernes forudsætninger og udvikling. Der arbejdes hen imod, at eleverne gennem det praktiske arbejde opnår solide erfaringer med materialernes og teknikkernes muligheder.Arbejdsmetoder og arbejdsformer:  
Undervisningen i billedkunst foregår 1 time hver uge enten i klassen eller i billedkunstlokalet. I undervisningen vil der blive brugt flere metoder, til at udvikle og fremhæve elevernes billedkundskaber. Eleverne skal lytte, se, føle, samarbejde og udforske deres kreativitet.

Der vil være vekslen mellem:

• klasseundervisning 
• gruppearbejde
• Individuelt arbejde.Fælles undervisningsforløb:  
Temaer:
Vi vil komme ind på følgende:
• Malerier med forskellige materiale og på forskellige måder.
• Jul: julekort og juleklip
• Fastelavn
• Påskeklip
• Rivebilled/collage af forskellig papirmateriale
• Farvelære; primær- og sekundærfarver, blanding.
• Tegne med munden eller tegne med tæerne.
• Farvetryk

Undervisningsmaterialer:
• Lim
• Papir
• Sakse
• Karton
• Maling
• Farveblyanter
• Tusser
• Blyant
• Viskelæder
• Pensler
• Fotokopi
• Forskellige papirmateriale
• Garn
• Stof

Der vil være et samarbejde med faget håndarbejdeStatus og evalueringsformer:  
Billedkunst er et kreativt fag, hvor alle elever har deres individuelle kundskaber. Hver elev, kan bidrage, kreere noget kreativt og kunstnerisk. Derfor, vil jeg evaluere elevernes produkt, men også deres deltagelse i undervisningen. Hermed, skal eleverne også kunne genfortælle, om de emner vi har arbejdet med. De skal også have en forståelse for emnerne. Dette kan afspejles på deres produkter.

Andet:  
Lektier:
Man kan blive bedt om at medbringe forskellige ting til timen.

Der er taget forbehold for ændringer i løbet af året.

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk