Årsplan for biologi 4. klasse

Fagets formål

(da faget nu er en del af natur/teknik andvendes uddrag af formål for dette fag)

Eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv. (Fælles Mål stk. 1)

Undervisningen skal vedligeholde og fremme elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur (og teknik), livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser både inde og ude. (stk. 2)

Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling. (stk.3).

Trinmål efter 4. klassetrin

Den nære omverden

  • Kende flere navne på dyr og planter samt de vigtigste kendetegn, der henfører dem til systematiske grupper.

  • Kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur.

  • Stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser.

Den fjerne omverden

  • Beskrive og give eksempler på dyr og planter fra forskellige verdensdele, herunder hvordan dyr og planter får opfyldt deres livsbetingelser, som vand, lys, næring og temperatur på forskellige levesteder.

  • Give eksempler på, hvordan medier formidler viden om naturen

  • Kende hovedtræk af Jordens og livets udvikling.

Menneskets samspil med naturen

  • Give eksempler på naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt, herunder skovdrift, landbrug og fredning.

Arbejdsmåder og tankegange

  • Formulere spørgsmål og fremsætte hypoteser på baggrund af iagttagelser, oplevelser og mindre undersøgelser.

  • Arbejde hensigtsmæssigt med forskellige undersøgelsesmetoder og udstyr indendørs og undendørs samt anvende faglig læsning.

Temaer i undervisningen

Naturen omkring os (have, mark og skov)

Danske pattedyr og deres levevilkår

Fugle i haven og andre dyr

Årstidernes skiften

Danske træsorter

Udvalgte danske planter

Græssteppernes dyr

Livets udvikling

Undervisningsmateriale

Fra have, mark og skov

Hæfter om danske pattedyr fra Danmarks Naturfredningsforening

Skovens Træer (hæfte fra Skov- og Naturstyrelsen)

Biologisk Leksikon fra Munksgård

Græsstepperne fra geografforlaget

Supplerende materiale og opgaver

Undervisningsmetoder

Læsning og opgaver hjemme og i klassen

Indsamling af planter og blade, presning og genkendelse ved brug af botanikbøger og hæfter om træer.

Snak om elevernes egne oplevelser i naturen.

Lektier

Læsning og opgaver hjemme og i klassen.

Projektopgave med beskrivelse af et dyr.

 

Evaluering

Udvalgte opgaver om de forskellige emner, der løses i klassen.

Fremlæggelse af projekter om dyr.

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk