Årsplan natur/teknik 4.klasse

Fagets formål
(uddrag)
Eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv (Fælles Mål stk.1).
 
Undervisningen skal i vidt omfang bygge på elevernes egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser og undersøgelser m.v. og medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde (stk.2).
 
Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed for miljøet som baggrund for engagement og handling (stk.3).
 

Trinmål efter 4.klassetrin

Den nære omverden
 • Sortere og beskrive materialer som metal, plast, sten og affald efter faglige kriterier.
 • Undersøge og skelne om ændringer i stoffer er endelig, eller om de kan gendannes, herunder omdannelse af vand mellem de tre tilstandsformer, opløsning af salt og forbrænding af stearinlys.
 • Kende forskellige materialer og stoffers oprindelse, brug, genbrug og bortskaffelse og kende til nedbrydning, herunder formuldning og rustdannelse.
 • Bruge enkle fagudtryk i beskrivelsen af vejriagttagelser, herunder temperatur, vindstyrke, nedbør og sigtbarhed.
 
Den fjerne omverden
 • Beskrive og give eksempler på dyr og planter fra forskellige verdensdele.
 • Give eksempler på mediernes formidling af viden om natur, herunder vejr, sundhed og naturkatastrofer.
 • Kende månens bevægelse omkring Jorden og Jordens bevægelse omkring solen og forbinde dette med oplevede dagligdags fænomener, herunder årets og døgnets længde og årstider, månens faser.
 • Kende hovedtræk af Jordens og livets udvikling.
 
Menneskets samspil med naturen
 • Give eksempler på naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt.
 • Give eksempler på samfundets anvendelse af ressourcer og teknik, herunder hvordan vi producerer elektricitet, varme og papir.
 • Kunne sortere affald i forskellige fraktioner som organisk affald, glas, papir, metal og kemikalieaffald.
 
Arbejdsmåder og tankegange
 • Formulering af spørgsmål, fremsætte hypoteser på baggrund af iagttagelser, oplevelser og mindre undersøgelser.
 • Gennemføre og beskrive undersøgelser og eksperimenter.
 • Sammenligne resultater og data af både praktiske og mere teoretiske undersøgelser gennem tegninger, diagrammer, tabeller og digitale billeder eller lydoptagelser.
 • Formidle – mundtligt og skriftligt – egne og andres data fra undersøgelser, eksperimenter med relevant fagsprog og brug af forskellige medier
 

Temaer i undervisningen

Fortidens dyr
Sten
Landskaber
Polerne
El i hverdagen
Vejret
Genbrug
Havet og stranden (tværfagligt samarbejde med biologi)
 

Undervisningsmateriale

 
Regnbuen 4, Geografforlaget samt opgaver dertil
Genbrug – www.affald.dk
Supplerende materiale
 
 
Undervisningsmetode
 
 
Eksperimentel/undersøgende undervisning, tavleundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde.
 

Afleveringer/lektier

Læsning og opgaver hjemme og i klassen
 
Gruppearbejde med fremlæggelser ved emnerne:
Fortidens dyr, landskaber og genbrug
 

Evaluering

Opgaver der løses i klassen efter hvert afsluttet forløb samt fremlæggelser.
 
 
Der er taget udgangspunkt i Formål for faget Natur/teknik, Folkeskolens formålsparagraf samt trinmål for faget natur/teknik efter 4.klassetrin, Fælles mål 2009, Natur/teknik, faghæfte 13 samt Forenklede Fælles Mål 2014, Undervisningsministeriet.
 
Der tages forbehold for ændringer.
 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk