5. klasse årsplan engelsk

Fagets formål
 
Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle.
Stk. 2.
Undervisningen skal gennem varierede arbejdsmetoder, brug af it, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling.
Stk. 3.
Undervisningen inddrager emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så eleverne kan blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og forberede sig til et liv i et globalt samfund.
 
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
 
Se venligst trinmålene i højre spalte.
 
Temaer i undervisningen
 
I år vil eleverne blandt andet arbejdet med følgende temaer:
 
Pitstop 6
  • Food
  • Sports
  • Magic
  • Clothes
  • Space
  • Heroes
  • December
 
Undervisningsmateriale
 
Eleverne vil primært arbejde med ” Pitstop 6” - topic book/web, English 2000/3 samt New Choice, Reader for Sjette. Til Pitstop hører en Task Book. Desuden har de to skriftlige øvehæfter: The New Choice Workbook ogLet’s do it. Uddrag.
 
Undervisningsmetoder
 
Når vi arbejder med grammatikken vil emnerne blive forklaret grundigt på dansk, hvorefter eleverne løser opgaverne individuelt. Vi gennemgår elevernes løsninger på tavlen. Læreren tjekker løsningerne i elevens hæfte i timen, hvor man går rundt og hjælper, hvor det er nødvendigt. Man kan altid spørge.
 
Når vi arbejder med læsebøgerne, vil vi arbejde således at der læses, lyttes og oversættes, svares på spørgsmål om teksterne og diskuteres. Teksterne vil blive læst op af læreren eller blive hørt på cd, herefter læser eleverne op. Vi vil arbejde med tekster af forskellige typer såsom noveller, artikler, sange og interviews. Efter hver tekst vil der være uddybende spørgsmål/opgaver, som vi vil behandle mundtligt og/eller skriftligt. Nye ord og gloser skrives ned. Film bliver inddraget i undervisningen. Kreative indlæringsmodeller vil blive inddraget.
 
Eleverne vil i løbet af skoleåret arbejde individuelt, parvis og i små grupper alt efter aktivitet og emne.
IT vil i perioder blive inddraget i undervisningen blandt andet i forbindelse med afleveringer,informationssøgning, projekter, mundtlige oplæg etc.
 
Lektier
 
Lektiemængden vil være af moderat karakter. Der vil være forskellige emner eleverne skal bearbejde skriftligt såvel som mundtligt.
 
Evaluering og kvalitetssikring
Eleverne bliver løbende evalueret. Rettelser i grammatikhæfter, for mundtlige oplæg samt projekter. Desuden evalueres elevens evne og formåen til at udføre en opgave selvstændigt og for forståelsen. Er man den stille type, vil man ikke blive glemt. Alle huskes og spørges løbende, så man får talt sproget. Det er vigtigt at give udtryk for sin holdning til de læste tekster.
 
Der tages forbehold for ændringer.
 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk