Årsplan for biologi 6. klasse

Fagets formål

(da faget nu er en del af natur/teknik andvendes uddrag af formål for dette fag)

Eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv. (Fælles Mål stk. 1)

Undervisningen skal vedligeholde og fremme elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur (og teknik), livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser både inde og ude. (stk. 2)

Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling. (stk.3).

Trinmål efter 6. klassetrin

Den nære omverden

 • Sammenholde forskellige danske planters og dyrs levesteder og deres tilpasning hertil. .

 • Forbinde en plantes dele med deres hovedfunktioner, herunder blomst og frøsætning. .

 • Kunne forklare hovedtræk af dyrs og planters samspil ved fotosyntese og ånding..

 • Sammenligne en dansk biotop med en tilsvarende et andet sted i verden.

 

Den fjerne omverden

 • Beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for dyrs og planters tilpasning til forskellige livsbetingelser..

 • Forholde sig til mediernes fremstilling af naturfaglige forhold og vurderes informationerne på baggrund af egen og andres viden.

 • Beskrive forhold, der har betydning for livets udvikling, herunder variation, ændring af levesteder og naturlig udvælgelse.

 

Menneskets samspil med naturen

 • Kende til skrevne og uskrevne regler om at færdes sikkert og hensynsfuldt i naturen.

 • Kende til forsikellige natursyn og kunne redegøre for naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt.

 • Give eksempler på bevarelse af naturområder og byudvikling.

 • Give eksempler på, hvordan ændring i anvendelsen af teknologi har indvirket på planter, dyr og mennesker.

 • Kende til miljøproblemer lokalt og globalt.

Arbejdsmåder og tankegange

 • Formulere spørgsmål og fremsætte hypoteser på baggrund af iagttagelser, oplevelser og mindre undersøgelser.

 • Formidle – mundtligt og skriftligt-egne og andres data fra undersøgelser, eksperimenter og faglig læsning med relevant fagsprog og brug af forskellige medier.

Temaer i undervisningen

Naturen omkring os (Havet, stranden og klitterne)

Fisk og fiskeri (evt. eskursion til Den blå Planet )

Havets pattedyr

Sammenligning af forskellige livsbetingelser og dyrenes tilpasning

Udvalgte danske planter

Polaregnene

Livets udvikling

Undervisningsmateriale

Fra Hav og strand, fra klit og hede

Hæfte om fisk i sø og å

Polaregnene og ørkener (temabøger fra geografforlaget

Supplerende materiale og opgaver fra opgavebog til Natur og Teknik.

Fisk i jobbet fra Fiskericirklen

Biologisk Leksikon, Munksgård

Undervisningsmetoder

Læsning og opgaver hjemme og i klassen

Gruppearbejde med fremlæggelse om udvalgte emner.

Indsamling af planter, identifikation og presning.

Snak om elevernes egne oplevelser i naturen.

Lektier

Læsning og opgaver hjemme og i klassen.

Projektopgave med beskrivelse af et dyr.

Gruppearbejde med fremlæggelse.

Evaluering

Udvalgte opgaver om de forskellige emner, der løses i klassen.

Fremlæggelse af projekter om dyr og af gruppearbejde.

Der er taget udgangspunkt i Formål for faget Natur/Teknik, da biologi indgår i dette fag, Folkeskolens formålsparagraf samt trinmål for faget efter 6. klassetrin, Fælles mål 2009, faghæfte 13, Undervisningsministeriet.

Der tages forbehold for ændringer.

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk