Årsplan 6.klasse engelsk

Fagets formål
 
Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle.
Stk. 2.
Undervisningen skal gennem varierede arbejdsmetoder, brug af it, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling.
Stk. 3.
Undervisningen inddrager emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så eleverne kan blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og forberede sig til et liv i et globalt samfund.
 
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
 
Se venligst trinmålene i højre spalte.
 
Temaer i undervisningen
 
I år vil eleverne blandt andet arbejdet med følgende temaer:
 
  • Food
  • Sports
  • Magic
  • Clothes
  • Space
  • Heroes
  • December
 
 
Undervisningsmateriale
 
Eleverne vil primært arbejde med ”Pit Stop #6”. Vi vil i løbet af året supplere med ” The New Choice Reader for 7.” og English 2000/4. Desuden har de to skriftlige øvehæfter: The New Choice Workbook og Let’s do it.
 
Undervisningsmetoder
 
 Når vi arbejder med grammatikken vil emnerne blive forklaret grundigt på dansk, hvorefter eleverne løser opgaverne individuelt.
Når vi arbejder med læsebøgerne, vil vi arbejde således at der læses, lyttes og oversættes, svares på spørgsmål om teksterne og diskuteres. Teksterne vil blive læst op af læreren eller blive hørt på cd, herefter læser eleverne op. Vi vil arbejde med tekster af forskellig typer såsom noveller, artikler, sange og interviews. Efter hver tekst vil der være uddybende spørgsmål/opgaver, som vi vil behandle mundtligt og/eller skriftligt.
Film bliver inddraget i undervisningen.
Eleverne vil i løbet af skoleåret arbejde individuelt, parvis og i små grupper alt efter aktivitet og emne.
IT vil i perioder blive inddraget i undervisningen blandt andet i forbindelse med nogle af deres afleveringer samt mundtlige oplæg.
 
 
Lektier
 
Der vil være nogle skriftlige afleveringer i løbet af året.. Der vil være forskellige emner eleverne skal bearbejde skriftligt såvel som mundtligt. Der vil være lektier for til hver time i form af læsning eller skriftligt arbejde.
 
Evaluering og kvalitetssikring
 
Eleverne bliver løbende evalueret. For deres skriftlige afleveringer, mundtlige fremlæggelser og daglige deltagelse i de mundtlige aktiviteter modtager eleverne feedback og til tider karakterer.
 
Der tages forbehold for ændringer.
 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk