Årsplan historie 6.klasse

Fagets formål
Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Undervisningen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie, jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse.
Stk. 2. Ved at arbejde med udvikling og sammenhænge i det historiske forløb skal eleverne udbygge deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres viden om, forståelse af og holdninger til egen kultur, andre kulturer samt menneskers samspil med naturen. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik over og fordybelse i historiske kundskabsområder og styrke deres indsigt i kontinuitet og forandring.
Stk. 3. Undervisningen skal styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem indsigt i, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, og give dem forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder. Undervisningen skal stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at formulere historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden.
 
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Se venligst trin- og slutmål i højre spalte under Fælles mål.
 
Temaer i undervisningen
Det rige Nordeuropa
Christian den 4.
30 års-krigen
Krisetider
Svenskerkrigene
Nye tanker
Kampen om Europa
Revolutioner
Napoleon
Danmark og Napoleon
 
Undervisningsmateriale
Eleverne skal i 6. klasse igennem to grundbøger: Indblik og Udsyn – Renæssance og Oplysningstid (for 6. klasse) samt Indblik og udsyn – Oplysningstid (for 7. klasse). Bøgerne er bygget op omkring Fælles Mål 2009 og har fokus på kanonpunkterne. I nær tilknytning til grundbogen anvendes et kopisæt med forskelligartede opgaver.
 
Undervisningsmetoder
Undervisningen (2 timer pr. uge) vil veksle mellem tavleundervisning, faglig læsning, gruppearbejde, besvarelse af arbejdsspørgsmål, projektarbejde og visning af film. Alle elever bliver løbende hørt i teksterne. Vi vil bruge meget tid på at drage paralleller til nutiden og se på følgerne af forskellige historiske begivenheder. Ligeså snakker vi om årsagerne hertil. Herudover skal vi også se på kildekritik samt løse web-baserede opgaver på nettet.
 
Lektier
Lektier vil oftest bestå i, at der læses et antal sider i historiebogen. Derudover skal der arbejdes med skriftlige opgaver til grundbogen.
 
Evaluering og kvalitetssikring
Daglig iagttagelse af elevernes deltagelse i undervisningen. Efter hvert emne vil der være en lille prøve.
 
Ret til ændringer i årsplanen forbeholdes. 
 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk