Årsplan for 7.klasse historie

Fagets formål
Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Undervisningen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie, jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse.
Stk. 2. Ved at arbejde med udvikling og sammenhænge i det historiske forløb skal eleverne udbygge deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres viden om, forståelse af og holdninger til egen kultur, andre kulturer samt menneskers samspil med naturen. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik over og fordybelse i historiske kundskabsområder og styrke deres indsigt i kontinuitet og forandring.
Stk. 3. Undervisningen skal styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem indsigt i, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, og give dem forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder. Undervisningen skal stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at formulere historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden.
 
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Se venligst Fælles mål 2009 samt Forenklede Fælles mål 2014.
 
Temaer i undervisningen
Der skal arbejdes med følgende temaer i 7. klasse:
På vej mod demokratiet
Grundloven 1849
Katastrofen 1864
Verden under forandring
Forfatningskamp
 
Undervisningsmateriale
Grundbogen er Indblik og udsyn – Tiden 1815-1918, som er bygget op omkring Fælles Mål 2009 og historiekanon. I nær tilknytning til grundbogen anvendes et kopisæt med forskelligartede opgaver. Der vil blive anvendt andre supplerende materialer fra andre kilder til belysning af de emner, der behandles i Indblik og Udsyn. Der vil desuden blive arbejdet med Historiekanon.
 
Undervisningsmetoder 
Undervisningen (2 timer pr. uge) vil veksle mellem læreroplæg, elevoplæg, faglig læsning, gruppearbejde, besvarelse af arbejdsspørgsmål, projektarbejde og visning af film. Alle elever bliver løbende hørt i teksterne. Vi vil bruge meget tid på at drage paralleller til nutiden og se på følgerne af forskellige historiske begivenheder. Ligeså snakker vi om årsagerne hertil. Herudover skal vi også se på kildekritik samt løse opgaver på nettet - herunder historiefaget.dk
 
Lektier
Lektier vil oftest bestå i, at der læses et antal sider i historiebogen. I den forbindelse skal der tages noter til det læste. Derudover skal der arbejdes med skriftlige opgaver til grundbogen.
 
Evaluering og kvalitetssikring
Daglig iagttagelse af elevernes deltagelse i undervisningen. Efter hvert emne vil der være en lille prøve.
 
Ret til ændringer i årsplanen forbeholdes. 
 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk