8. klasse årsplan historie

Fagets formål
Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Undervisningen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie, jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse.
Stk. 2. Ved at arbejde med udvikling og sammenhænge i det historiske forløb skal eleverne udbygge deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres viden om, forståelse af og holdninger til egen kultur, andre kulturer samt menneskers samspil med naturen. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik over og fordybelse i historiske kundskabsområder og styrke deres indsigt i kontinuitet og forandring.
Stk. 3. Undervisningen skal styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem indsigt i, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, og give dem forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder. Undervisningen skal stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at formulere historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden.
 
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Se venligst Fælles mål 2009 samt Forenklede Fælles 
 
Temaer i undervisningen
      Nederlag og Nationalisme 1864 - 1901
      Folkestyre og Verdenskrige 1901 - 1945
      På vej mod fællesskab 1945 - 1972
      I Unionens tid 1945 - 1972
      Danmark og Verden 1972 - 2010
 
Undervisningsmateriale
Grundbogen er Ny Historie i Ottende af Niels Aage Jensen med tilhørende arbejdsbog. Der vil desuden blive anvendt andre supplerende materialer fra andre kilder til belysning af de emner, der behandles i bogen. Der vil desuden blive arbejdet ud fra Historiekanon. Endelig skal eleverne også se film samt arbejde med kilder og opgaver fra nettet - herunder historiefaget.dk
 
Undervisningsmetoder
Undervisningen (2 timer pr. uge) vil veksle imellem foredrag, gruppearbejde, faglig læsning, historisk kildekritik, besvarelse af arbejdsspørgsmål – individuelt og gruppearbejde, rollespil, mundtlige fremlæggelser samt prøveoplæg. Endvidere vil IT blive integreret i faget efter behov.
 
Lektier
Lektier vil oftest bestå i, at der læses et antal sider i historiebogen. I den forbindelse skal der tages noter til det læste. Notaterne må anvendes til den mundtlige eksamen i historie. Oftest vil klassesamtalerne om teksterne tage udgangspunkt i elevernes egne noter. Eleverne får desuden opgaver for i arbejdsbogen. Eleverne skal forberede mundtlige fremlæggelser.
 
Evaluering og kvalitetssikring
Daglig iagttagelse af elevernes deltagelse i undervisningen. Der vil løbende forekomme prøveoplæg og afleveringsopgaver.
 
Ret til ændringer i årsplanen forbeholdes. 
 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk