Årsplan for retorik 8.klasse

Retorik er et kultur- og dannelsesfag, som bygger videre på en historisk vestlig tradition for undervisning i tekstproduktion, i nyeste tid videreført med studiet af offentlig argumentation og formidling. Retorikfaget er karakteristisk ved sin sammenføjning af teori og praksis.
Fagets hovedaktiviteter er tilegnelse af retorisk teori og tankegang, arbejde med retorisk praksis og studium af mundtlige og skriftlige ytringer.
 
Formål:
Faget styrker elevernes muligheder for at arbejde selvstændigt, for at samarbejde, for at opsøge viden og dermed for at gennemføre en videregående uddannelse.
Derved styrkes deres muligheder for at arbejde selvstændigt, for at samarbejde, for at opsøge viden og dermed for at gennemføre en videregående uddannelse.
Gennem viden og bevidsthed om sprogets funktioner og situationsbestemthed erhverver eleverne kompetence i retorisk praksis. Derved styrkes deres muligheder for at medvirke kvalificeret og aktivt i et demokratisk samfund og for at bidrage til udvikling og forandringer såvel nationalt som internationalt.
 
Centrale kundskabers- og færdighedsområder:
Faget undersøger, hvordan ytringer af forskellig art fungerer i konkrete situationer. Er talen, debatindlægget, artiklen eller oplæsningen formålstjenlig? Hvordan kan vi opbygge og fremføre ytringen, så hensigten opfyldes? Ud over at retorikken er en videnskab, der beskriver sproglige handlinger mht. både form og indhold, vurderer den dem også. Hvordan er virkningen på modtagerne? Er den sproglige handling etisk forsvarlig eller manipulerende?
 
Eleverne skriver egne taler, holde taler, samt arbejder med personlig fremlæggelse og udtryk. Vi ser og analyserer offentlige personers taler, fremtræden og skriftlige taler.
Vi arbejder også med eksamenstræning, så eleverne tilegner sig teknikker, der kan benyttes ved fx afgangsprøver i andre fag.
 
Eleverne skal kunne producere mundtlige og skriftlige argumenterende og formidlende ytringer, der er udformet retorisk hensigtsmæssigt og sprogligt kvalitetsbevidst i forhold til deres genre og kommunikationssituation, og de skal kunne anlægge en retorisk betragtning på autentiske argumenterende og formidlende ytringer. Herunder skal de kunne:
– argumentere for et standpunkt på en måde, der er egnet til at overbevise
– formidle faglig viden på en måde, der er egnet til at interessere og oplyse
– analysere og vurdere kvaliteten og effekten af autentiske ytringer
– give konstruktive ændringsforslag til autentiske ytringer
– bruge grundlæggende retoriske begreber om produktion og reception af autentiske ytringer
– forstå de funktioner og den magt, som ytringer kan have i relation til demokratiet.
I ovenstående arbejdet fokuseres der på:
 • kommunikationssituationens dele, herunder afsender, modtager og kontekst
 • funktion, genre og hensigtsmæssighed
 • retorisk argumentation
 • retorikkens appelformer: logos, etos og patos
 • retorikkens forarbejdningsfaser: inventio, dispositio, elocutio, memoria og actio
 • principper for rationel planlægning og arbejdsproces
 • principper for konstruktiv kritik.
Undervisningen er et kontinuerligt samspil mellem, at eleverne studerer virkelighedsnære eksempler på mundtlige og skriftlige ytringer, at de studerer retorisk teori, og at de selv kommunikerer i forskellige situationer og får konstruktiv kritik. Den lader i vid udstrækning indføring i retorisk teori og tankegang bygge på retoriske øvelser og på elevernes praktiske erfaringer.
 
Undervisningsmateriale:
Undervisningen tilrettelægges, så der veksles mellem forskellige arbejdsformer. Faget tager udgangspunkt i bogen ”Ud med sproget” og suppleres med tekster, taler og andet didaktisk materiale uddelt i klassen eller arbejdet med på nettet.
 
It indgår i undervisningen, ved at eleverne bruger enge computere.
 
Lektier:
Der vil være lektier i faget omkring fremlæggelser, læsning samt prøveafholdelse.
 
Evaluering og kvalitetssikring:
Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger ved at være differentieret, både med hensyn til typer af praktiske øvelser og med hensyn til mål med de enkelte praktiske øvelser. Den vægter fagets praktiske og teoretiske sider ligeligt og integrerer fagets mundtlige og skriftlige sider og vægter dem ligeligt.
Centralt i retorikundervisningen står elevernes mundtlige ytringer efterfulgt af konstruktiv kritik. Den konstruktive kritik gives mundtligt i form af respons til den enkelte elev eller grupper af elever på klassen eller i form af individuel vejledning. Den konstruktive kritik gives også skriftligt fra elev til elev.
Forløbene evalueres ved, at eleverne:
 • fremlægger mundtlige ytringer
 • giver konstruktiv kritik
 • modtager konstruktiv kritik
 • Skriftlige tests..
 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk