9. klasse årsplan historie

Fagets formål
Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Undervisningen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie, jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse.
Stk. 2. Ved at arbejde med udvikling og sammenhænge i det historiske forløb skal eleverne udbygge deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres viden om, forståelse af og holdninger til egen kultur, andre kulturer samt menneskers samspil med naturen. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik over og fordybelse i historiske kundskabsområder og styrke deres indsigt i kontinuitet og forandring.
Stk. 3. Undervisningen skal styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem indsigt i, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, og give dem forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder. Undervisningen skal stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at formulere historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden.
 
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Se venligst Fælles mål 2009 samt Forenklede Fælles mål 2014 i højre spalte.
 
Temaer i undervisningen
Eleverne skal i skoleåret bl.a. arbejde med temaerne Danskhed, frihed er det bedste guld samt Det onde.
 
Danskhed: hvad er danskhed og hvad vil det sige at være dansk. Er danskhed noget uforanderligt eller har det ændret sig i tidens løb?
 
Frihed er det bedste guld: Hvad er frihed og hvorfor er den så vigtig: frihed og menneskerettigheder er ikke en selvfølge, men noget der er blevet ofret meget for gennem tiden.
 
Det onde: Dette tema omhandler især nazisternes had mod jøder. Hvad kan få mennesker til at hade andre befolkningsgrupper så meget, at man vil udrydde dem?
 
Undervisningsmateriale
Grundbogen er ”Hit med Historien” til 9. klasse af Jens Aage Poulsen. I nær tilknytning til grundbogen anvendes et kopisæt med forskelligartede opgaver. Der vil desuden blive anvendt andre supplerende materialer fra andre kilder til belysning af de emner, der behandles i Hit med historien - herunder websites som historiefaget.dk og folkedrab.dk. Der vil blive arbejdet med Historiekanon. Eleverne skal desuden se filmene Schindlers Liste, Der Untergang, dokumentarfilm samt historiske filmklip og lydoptagelser. Eleverne skal på ekskursioner - herunder en tur til Mindelunden som en del af arbejdet med Besættelsestiden. 
 
Undervisningsmetoder
Undervisningen (2 timer pr. uge) vil veksle imellem tavleundervisning, faglig læsning, gruppearbejde, historisk kildekritik, besvarelse af arbejdsspørgsmål – individuelt og gruppearbejde, rollespil, mundtlige fremlæggelser, powerpoint-præsentationer samt arbejde med prøveoplæg. Eleverne skal formulere historiske problemstillinger, finde kilder, udarbejde produkter samt anvende forskellige kulturteknikker som hjælp til besvarelse af de elevfremstillede problemstillinger. 
 
Lektier
Lektier vil oftest bestå i, at der læses et antal sider i historiebogen. I den forbindelse skal der tages noter til det læste. Oftest vil klassesamtalerne om teksterne tage udgangspunkt i elevernes egne noter. Eleverne vil desuden få kopiark for hjemme. Eleverne skal forberede mundtlige fremlæggelser og powerpoint-præsentationer. Endelig skal eleverne som forberedelse til prøven med selvvalgt problemstilling udarbejde produkter derhjemme. Produkterne kan være i form af film, hjemmesider, plancher, plakater etc.
 
Evaluering og kvalitetssikring
Daglig iagttagelse af elevernes deltagelse i undervisningen. Der vil løbende forekomme prøveoplæg og afleveringsopgaver for at imødekomme fagets trinmål efter 9. klasse.
 
Ret til ændringer i årsplanen forbeholdes. 
 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk