9. klasse årsplan samfundsfag

Fagets formål
Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund, jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse.
Stk. 2.
Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler kompetencer, kritisk sans og et personligt tilegnet værdigrundlag, der gør det muligt for dem, at deltage kvalificeret og engageret i samfundsudviklingen. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne forstår sig selv og andre som en del af samfundet, som de både påvirker og påvirkes af, og at de forstår hverdagslivet i et samfundsmæssigt og historisk perspektiv.
Stk. 3.
Undervisningen skal bidrage til, at eleverne kender og i praksis respekterer samfundets demokratiske spilleregler og grundværdier.
 
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Eleverne bliver undervist efter samfundsfagets tre hovedområder:
 
• Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati
• Økonomi. Produktion, arbejde og forbrug
• Sociale og kulturelle forhold. Socialisering, kultur og identitet
 
Se venligst Fælles Mål 2009 samt Forenklede Fælles mål 2014 i højre spalte.
 
Temaer i undervisningen
Med udgangspunkt i grundbogen Projekt Samfundsfag skal klassen arbejde med følgende temaer: Grundloven, Det politiske system, Politiske mål og midler, Kriminalitet og retsvæsen, Grupper og identitet, Arbejdsmarkedet, Økonomi, Kultur, Danmark og verden, Miljøpolitik samt Medier.
 
Undervisningsmateriale
Undervisningen (2 timer pr. uge) vil bestå af gennemgang af grundbogen ”Projekt Samfundsfag” af Ane Bonnesen. I nær tilknytning til grundbogen anvendes et kopisæt med forskelligartede opgaver. Derudover skal klassen arbejde med information fra Folketinget, EU, FN, statistikker, internetsider og aviser. Eleverne skal desuden se film om bl.a. EU´s historie, Grundloven samt arbejdet i Folketinget. Der planlægges ekskursion til Folketinget.
 
Undervisningsmetoder
Undervisningen (2 timer pr. uge) vil veksle imellem læreroplæg, faglig læsning, informationssøgning, indhentning af kilder, gruppearbejde, rollespil, klassediskussioner, powerpoint-præsentationer, mundtlige fremlæggelser samt besvarelse af arbejdsspørgsmål og prøveoplæg. Til temaerne i bogen skal eleverne formulere egne problemstillinger. Til besvarelse af disse skal eleverne udarbejde produkter ved hjælp af forskellige kulturteknikker. Dette kan fx være i form af film, plancher, rollespil, powerpoint etc. 
 
Lektier
Lektier vil oftest bestå i, at der læses et antal sider i grundbogen. I den forbindelse skal der tages noter til det læste. Oftest vil klassesamtalerne om teksterne tage udgangspunkt i elevernes egne noter. Eleverne vil desuden få kopiark for hjemme. Eleverne skal forberede mundtlige fremlæggelser. Eleverne skal fremstille produkter som hjælp til besvarelse af problemstillingerne. Endelig vil eleverne fra tid til anden få et prøveoplæg med hjem, som der skal arbejdes med.
 
Evaluering og kvalitetssikring
Der vil løbende forekomme prøver og afleveringsopgaver for at imødekomme fagets trinmål efter 9. klasse. Daglig iagttagelse af elevernes deltagelse i undervisningen Alle elever vil desuden blive vurderet ud fra mundtlige fremlæggelser og elevoplæg.
 
Ret til ændringer i årsplanen forbeholdes.       
 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk