Sydkystens Privatskole´s leveregler

1. Skolen accepterer ikke respektløs adfærd over for hverken børn eller voksne.

2. Hvis eleverne kommer for sent til undervisningen, noteres det af læreren og efter fem anmærkninger kontaktes forældrene.

3. Ved sygdom bedes forældrene kontakte hele teamet via Intra inden første lektion.

4. Når der ringes ind til undervisning, stiller eleverne sig op klassevis.

5. Den enkelte elev afleverer sin mobiltelefon til læreren, når han/hun møder. Den lægges ind i klassens skab, hvorfra den udleveres, når undervisningen er slut. Hvis mobiltelefonen skal benyttes i undervisningsøjemed i skoletiden, sker dette udelukkende med lærerens tilladelse.
I skolens sfo er det pædagogerne, der fastsætter, hvornår mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr må benyttes inden for sfo-tiden.

6. Der skal være ro i undervisningen, lige som man ikke taler i munden på hinanden, når der spises.

7. Der spises ikke slik i timerne. Undtagelser er festlige lejligheder. Tyggegummi er totalt forbudt; også i gården og på boldbanerne.

8. Opgaver, som skal afleveres, modtages ikke efter deadline, med mindre der er en gyldig grund.  Afleveringer sker efter aftale med den enkelte faglærer – via computere, udprintet eller på papir.

9. Hvis man møder uforberedt op til undervisningen eller har glemt bøger, noterer
læreren det ned. I gentagelsestilfælde kontaktes hjemmet.

10. Alle elever møder i skole i “seriøs påklædning“. Hvis moden kræver bare maver, synligt undertøj,  meget nedringede trøjer/bluser o.a., betegnes det ikke som “seriøst”. Dette tøj gemmes til efter skoletiden. Der må ikke bæres nogen form for hovedbeklædning i skoletiden undtagen huer i vinterhalvåret.  Overtøj skal hænges på de dertil opsatte knager. Elever har ikke make-up på før i 6. klasse.

11. Alle eleverne opholder sig ude i frikvartererne, hvis der ikke er indeordning pga.
dårligt vejr. I frikvartererne opholder eleverne sig i de anviste skolegårde og på boldbanerne, eller på de af gårdvagten anviste arealer. Hvis der opstår problemer i et frikvarter, sker henvendelse til gårdvagten. Ingen elever må forlade skolen i skoletiden uden tilladelse fra skolens ledelse. Unødvendig ophold på toiletterne må ikke forekomme.  Der må kun kastes med sne på de dertil anviste områder.

12. Al rygning på skolens område er strengt forbudt.

13. Rulleskøjter samt skateboard e. l. må ikke benyttes på skolens område.

14. Når man forlader skolen, benytter man de reglementerede veje: fodgængerovergange osv.

15. Ophold ved offentlige transportmidler samt ind- og udstigning ved disse skal foregå
i god ro og orden.