Undervisningen

Sydkystens Privatskoles afgangselever har igennem de sidste år opnået særdeles flotte resultater ved de afsluttende prøver. Eleverne undervises af lærere, der har stor erfaring og faglig indsigt. Undervisningen er tilrettelagt i moduler, der sikrer optimal mulighed for faglig fordybelse. Undervisningen er kendetegnet ved en fornuftig variation mellem lærergennemgang, gruppearbejde og selvstændige opgaver. Der arbejdes både skriftligt og mundtligt med såvel korte opgaver som længerevarende projekter.

Alle klasser har venskabsklasser, 0. er med 5. – 1. er med 6. osv, dette er medvirkende til at eleverne kender hinanden på tværs af klasserne. Dette er med til at skabe den tryghed vi er kendt for på skolen, hvor vi alle passer på hinanden.

Ved fravær af vores faste personale, dækkes timerne så vidt muligt af en anden fastansat. Det er typisk vores pædagoger fra SFOén der vikarierer, men det kan også være andre lærere eller skolelederen. Dette er medvirkende til, at der ikke er nogle ”spildtimer” – undervisningen planlægges af læreren, gennemføres af en, som kender læreren, skolens forventninger, eleverne. Dette medvirker til, at eleverne ved, at selv om der er vikar, skal skolens regler overholdes og de skal arbejde med det, de er blevet præsenteret for.

Selv om skolen har adgang til forskellige opgaveportaler og læringsplatforme har vi valgt, at eleverne i indskolingen primært arbejder i bøger – når dette suppleres dog med opgaver via Internettet på skolens I-Pads. Vi har en forventning om, at alle elever fra 3. klasse har deres egen computer med i skole (vi har dog udlånscomputere, hvis de glemmer). Undervisningen vil være en vekslen mellem bøger og computer, så vi sikrer den mest motiverende hverdag for eleverne.

For at hjælpe eleverne med at pakke taske, så de ikke skal slæbe alle bøger med hver dag, udarbejdes et bogskema for den enkelte klasse, hvori, der står om computeren skal med samt hvilke bøger lærerne vil bruge på den pågældende dag.